Útkövető

Hírek oldalmenü

Tartalom megjelenítő

null Gyermekdiabétesz Pályázati Program

Gyermekdiabétesz Pályázati Program

Tájékoztatás Támogatói okirat módosítási kérelem benyújtásának szabályairól, valamint a COVID járványhelyzet kapcsán kialakult képzésekre vonatkozó előírások változásáról

Gyermekdiabétesz Pályázati Program

Tisztelt Kedvezményezettek!
 
I. TÁJÉKOZTATÁS TÁMOGATÓI OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
 
Az alábbiakban foglaljuk össze a kibocsátott Támogatói okiratok módosítására vonatkozó főbb szabályokat:
 
A Támogatói okirat:
 
3.5. pontja értelmében a Kedvezményezett a feladatok végrehajtásával összefüggésben a Támogatói okirat 3.1. pontjában foglalt kiemelt előirányzaton belül az egyes rovatok közt átcsoportosítást hajthat végre saját hatáskörben a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Ezen módosításról Támogatót a Támogatói okirat 6.4. pontjában foglalt elszámolás során a Kedvezményezett tájékoztatni köteles.
 
5.2. pontja értelmében a támogatás felhasználása során a Kedvezményezett a költségterv egyes költségvetési sorain rögzített összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet. A Lebonyolítóhoz benyújtott, indokolt írásbeli nyilatkozata alapján a költségterv kiemelt költségvetési sorain (kiemelt költségvetési sornak tekintendő: a költségterv bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás sorok) rögzített összegek legfeljebb 10 %-ával léphetők túl (a költségterv más kiemelt költségvetési sorainak megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül, és amennyiben előírásra került, a saját forrás főösszegén belül). A költségterv kiemelt költségvetési sorai szintjén pozitív irányban külön-külön 10 %-ot meghaladó eltérésre csak a Támogatói okirattal létrejött támogatási jogviszony mindkét fél általi módosítása útján van lehetőség.
 
7.5. pontja értelmében a Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a költségtervben foglaltakhoz képest csökken, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően szükséges csökkenteni. A támogatott tevékenység összköltségének csökkenéséről a felek támogatói okirat módosítás keretében állapodhatnak meg.
 
8.1. pontja értelmében a Támogatói okirat-módosítása kizárólag írásban történhet. A Kedvezményezettnek támogatói okirattal létrejött támogatási jogviszony módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Lebonyolító részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet támogatói okirat-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. Támogatói okirat-módosítás keretében sor kerülhet különösen a feladat költségvetésének módosulása, valamint a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás miatt, amely módosítást a Kedvezményezett az eredeti vagy a korábban módosított támogatói okiratban a támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti. A támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása szintén írásban kezdeményezhető az eredeti vagy a korábban módosított támogatói okiratban meghatározott beszámolási határidő leteltéig.
 
8.4. pontja értelmében nem kell a támogatási jogviszonyt módosítani, ha
a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő időpontja a támogatói okiratban meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg és azt a Kedvezményezett a Támogatói okiratban meghatározott határidő lejárta előtt ezt írásban jelzi a Lebonyolító felé - ideértve az ezen határidő-módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is -,
a Támogatói okiratban meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése eléri a célérték legalább 90%-át,
a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Kedvezményezett által nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul meg.
 
A Módosítási kérelem sablon és kitöltési útmutató elérhető a honlapon: https://www.aeek.hu/palyazati_felhivas_gyermekdiabetesz_palyazati_program
 
A megfelelően kitöltött és a szükséges mellékletekkel ellátott Módosítási kérelmet a Pályázati felhívásban a pályázat benyújtására vonatkozóan előírt formában szükséges benyújtani a Lebonyolító részére, az alábbi címre:
 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
 
A borítékon kérjük, tüntesse fel a pályázati azonosítót!
 
II. TÁJÉKOZTATÁS A COVID JÁRVÁNYÜGYI HELYZET KAPCSÁN KIALAKULT KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK VÁLTOZÁSÁRÓL
 
Tekintettel a járványügyi helyzetre, a pályázati programok keretében megvalósítani tervezett képzési programokat online formában is meg lehet tartani.  A szakmai beszámoló része az oktatások, továbbképzések esetében a résztvevők által aláírt jelenléti ív. Ezen dokumentumot kiváltandó online formában történő megvalósításkor javasoljuk adott oktatás, továbbképzés esetén regisztrációs felület létrehozását, vagy a részvétel más módon történő nyilvántartását.
 
A megvalósítandó képzések fentiekben meghatározott formájának változása okán szerződésmódosítási kérelmet nem szükséges benyújtani.
intranet