• Hogyan tudom kiváltani más személy receptjét?

  Az elektronikus receptek kiváltására a hatályos szabályozás szerint az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

  - felírási igazolás alapján (birtoklás alapú kiváltás): a felírási igazolás lehet elektronikus vagy papír alapú is; a gyógyszer kiadása a felírási igazolást bemutató személy számára történik, így a beteg a felírási igazolás átadásával adhat másnak jogosultságot az adott elektronikus receptet kiváltására,

  - felírási igazolás nélkül:

  • TAJ alapon, saját részre: az ellátott saját receptjeit kiválthatja személyazonosításra alkalmas okmánya és TAJ-kártyája, vagy eSzemélyi igazolvány használatával,
  • TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.
  • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a TAJ szám ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
  • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a TAJ szám ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket. 


 • Ha az orvos, vagy az asszisztens otthon felejti az eSzemélyi igazolványát, akkor nem tudja ellátni a munkáját?

  Az eSzemélyi igazolvány – mint elsődleges azonosítási eszköz – feltétele az EESZT használatának. Az EESZT-be adatot továbbítani és lekérni csak jogosultsággal rendelkező személy tud. Az ellátást természetesen el tudja végezni kapcsolat nélkül is, de ebben az esetben be kell lépnie később, hogy a keletkezett adatokat feltöltse az EESZT-be (amennyiben a rendszer a háttérben nem küldte el az adatokat automatikusan).

  Az eRecept adatok viszont utólag nem küldhetőek el a rendszernek. Ilyen esetekben csak az ellátás során kiadott papíralapú (hagyományos) recepteket kapja meg a beteg, melyeket a gyógyszerek kiváltásakor a patikáknak kell az EESZT-be feltölteni.

  Az eSzemélyi igazolvány mellett az Ágazati Portálon (portal.eeszt.gov.hu) lehetőség van mobilToken regisztrációra, így amikor az eSzemélyi igazolány nincs az egészségügyi dolgozó birtokában, a mobiltelefon készülék segítségével is be tud lépni a medikai rendszerbe. • Hogyan tudok belépni a Lakossági Portálra?

  A Lakossági Portálra (www.eeszt.gov.hu) történő belépéshez Ügyfélkapu azonosító szükséges.

  • Amennyiben még nem rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval: a portálra történő belépés kizárólag ügyfélkapu hozzáféréssel lehetséges. A regisztrációért kérjük, fáradjon be a legközelebbi Kormányablakhoz!  Részletekért kattintson IDE!


 • Miként működik a kézi gyógyszertár az EESZT rendszerében?

  A vonatkozó jogszabályi rendelkezés - a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11/C. § alapján (alább), a kézigyógyszertárat működtető háziorvos saját orvosi szoftverével tudja a felírt és ott helyben, azonnal kiadott vényeket egy úgynevezett "kézigyógyszertárból kiadott" (8-as) státusszal rögzíteni a Térben - így a vény máshol már nem lesz kiváltható. Ezt a választást az orvosi szoftvernek a felírói felületein támogatni kell.

   

  A szabályozásnak megfelelően a kézigyógyszertárból történő elektronikus gyógyszerfelírásról és kiadásról az orvos felírási igazolást (FIG) készít, melyen a gyógyszer átvételét a betege kézjegyével igazolja. A felírási igazolást az orvos megőrzi, majd összegyűjtve, általában az anyagyógyszertár elszámolási ciklusához igazodva leadja. Az orvosi szoftver segítségével az átadás elektronikus formában is történhet.

   

  Itt a FIG-ek 22-es eRecept azonosítói alapján - amelyeket a Térből csak az engedélyszámok alapján összekapcsolt gyógyszertár érhet el -  rögzítik az EESZT-ben a gyógyszerek kiadásának (3-as "kiadott" státusz) tényét, majd kiadási igazolást állítanak ki a vényekről, melyet a kézigyógyszertárat működtető orvos aláír. A véglegesített eRecept kiadások adatait a gyógyszertár beteszi a NEAK elszámolásába.

   

  Az orvosi szoftver kézigyógyszertár funkciójáról bővebb információt a rendszergazdája tud adni.

    • Kiskorú személy részére továbbra is minden esetben kötelező a papír alapú felírási igazolás átadása?

  A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet értelmében

  11/B. § (1) Elektronikus vényen történő gyógyszerrendelés esetén, az orvos a beteg kérésére a 8. számú melléklet szerinti felírási igazolást készít. A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy az EESZT útján, elektronikus formában adja. 14 éven aluliak részére elektronikus vényen történő gyógyszerrendeléskor minden esetben felírási igazolást kell készíteni.

  Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus felírási igazolás lehetősége csak 2020. július 1-jét követően lesz használható. 2020. június 30-ig NEAK vényen, az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával hitelesítetten papír alapú felírási igazolás készítendő.

  Papír alapú felírási igazolás 14 éven aluli személyek számára történő kiállítása és a beteg részére történő átadása kötelező.

  Ugyanígy papír alapú felírási igazolás kiállítása és átadása szükséges abban az esetben, amennyiben a 14. életévét betöltött beteg kéri.

   

  44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

  24. § (2c) „A papíralapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.” • Veszélyhelyzet esetén telefonhívás vagy e-mail alapján lehetséges eReceptet felírni?

  A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a gyógyszerfelírás rendje bizonyos esetekre nézve változott. A rendeletmódosítás alapján krónikus beteg (vagy annak képviselője), személyes jelenlét nélkül (telefonon, emailben) is kérheti orvosától a szokásos gyógyszereinek eRecepten történő felírását. Ezt követően a készítmény a páciens TAJ-számának bemondásával személyazonosság igazolása után más személy által is kiváltható.

  Fontos kiemelni, hogy ez a lehetőség kizárólag krónikus betegek esetén áll fenn, egyéb esetekben az eddigi receptfelírásra vonatkozó szabályok érvényesek.

  A veszélyhelyzetre való tekintettel azonban a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet a következő 23/C. §-sal egészül ki:

  „23/C.  §

  (3) A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.” • Nem tudok eReceptet rögzíteni a medikai programban. Mi lehet a gond?

  Kérjük, ellenőrizze kapcsolatát az EESZT-vel, amennyiben élő kapcsolatot lát, és az eRecept rögzítése így sem működik, forduljon a medikai programot biztosító rendszerszállítóhoz. • Veszélyhelyzet ideje alatt hogyan tudom teljesíteni a felsőfokú szakirányú továbbképzésem?

  Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a  továbbiakban: R2.) a  következő 16.  §-sal egészül ki:

  „16.  § (1) A  3.  § (1)  bekezdése szerinti kötelező szintentartó továbbképzés 2021. december 31. napjáig távoktatás keretében is megvalósítható. (2) E  rendelet alkalmazásában távoktatás az a  sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az  oktató és a  továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése a  szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. A  szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A  programot a  munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni. (3) Távoktatás esetén a 3. § (5) és (5a) bekezdésében meghatározott 75%-os részvételi arányt nem kell figyelembe venni. (4) Távoktatás esetén a  3.  § (5)  bekezdése szerinti reanimációra vonatkozó továbbképzési elem gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül. • Veszélyhelyzet időtartama alatt hogy lesz megtartva a továbbképzésem?

  A vonatkozó rendeletmódosítás értelmében minden kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam 2021. december 31. napjáig távoktatás formájában tartható meg.

  Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

  „(3) 2021. december 31. napjáig a  2.  § (6)  bekezdése szerinti távoktatás formájában tartható meg a  kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam abban az  esetben is, ha a  4.  § (4)  bekezdése szerinti továbbképzés szervezési jog nem tartalmazza a  távoktatási formát. A  3.  § (3)  bekezdése szerinti reanimációra vonatkozó továbbképzési elem gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül. • Nem találom a Lakossági Portál felületemen a kezelőorvos által felírt receptet. Mit tegyek?

  Kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot elsődlegesen írásban vagy telefonon a felíró orvossal és kérje a recept megfelelő rögzítését az EESZT-ben. • Nem rendelkezem Ügyfélkapu hozzáféréssel, hogyan tudom lekérdezni az eReceptjeimet?

  Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, az igénylést személyesen is benyújthatja bármely Kormányablakban. Javasoljuk, hogy a személyes ügyintézést megelőzően szíveskedjen online időpontot foglalni.

  Legalább fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott kérelmével e-mail útján is tájékoztatást kérhet eReceptjeiről a helpdesk.EESZT@aeek.hu e-mail címre küldött levelében.

  További információkért kérjük, hívja a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalat.

  Ügyfélkapu hozzáférés igénylése eSzemélyi igazolvány birtokában elektronikusan is történhet az alábbi linken:
  https://ugyfelkapu.gov.hu/sugo/s-regisztracio/s-elektronikus-regisztracio • Hogyan tudom megnézni, hogy milyen receptek kerültek felírásra a részemre?

  Az orvos által felírt eReceptjeit az EESZT Lakossági Portál felületére történő bejelentkezést követően az eReceptek menüpontban van lehetősége lekérdezni a megfelelő szűrési beállítások megadásával.

  Az EESZT Lakossági Portál felületét az alábbi linken van lehetőségük elérni:

  https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal


  A bejelentkezéshez ügyfélkapu felhasználónév és jelszó, továbbá a 9 jegyű TAJ-szám megadása szükséges. A bejelentkezést követően az eReceptek menüpontban a megfelelő lekérdezési időszak megadásával van lehetőségük megtekinteni a kiváltásra váró és a már kiváltott vényeiket.
   

 • Kiskorú személy részére hogyan tudok gyógyszert felíratni?

  A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a gyógyszerfelírás rendje bizonyos esetekre nézve változott. A rendeletmódosítás alapján krónikus beteg (vagy annak képviselője), személyes jelenlét nélkül (telefonon, emailben) is kérheti orvosától a szokásos gyógyszereinek eRecepten történő felírását. Ezt követően a készítmény a gyógyszertárban Ön, vagy az Ön TAJ-száma bemondásával személyazonosság igazolása után más személy által is kiváltható.

  Fontos kiemelni, hogy ez a lehetőség kizárólag krónikus betegek esetén áll fenn, egyéb esetekben az eddigi receptfelírásra vonatkozó szabályok érvényesek.

  A veszélyhelyzetre való tekintettel azonban a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet a következő 23/C. §-sal egészül ki:

  „23/C.  §

  (3) A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.” • Lemondta a fogorvosom az időpontom és nagyon fáj a fogam, mit tudok tenni?

  A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi ellátás keretében sürgősségi ellátás továbbra is nyújtható. Az eset sürgősségi jellegének megítélése az ellátó fogorvos feladata.

  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a  következő 23. §-sal egészül ki:

  „23.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak a 4. § (4) bekezdés e) pontja szerinti sürgősségi ellátás nyújtható. • Betelefonáltam a rendelőbe, de az orvos azt mondja, hogy csak akkor írja fel nekem a szokásos gyógyszereimet, ha bemegyek. Mi tudok tenni?

  A veszélyhelyzetre való tekintettel a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet a következő 23/C. §-sal egészül ki:

  „23/C.  §

  (3) A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.”

  A rendeletmódosítás alapján, amennyiben Ön krónikus beteg, személyes jelenlét nélkül (telefonon, emailben) is kérheti orvosától a szokásos gyógyszereinek eRecepten történő felírását. Ezt követően a készítmény a gyógyszertárban Ön, vagy az Ön TAJ-száma bemondásával személyazonosság igazolása után más személy által is kiváltható.

  Fontos kiemelni, hogy ez a lehetőség kizárólag krónikus betegek esetén áll fenn, egyéb esetekben az eddigi receptfelírásra vonatkozó szabályok érvényesek. • Az asszisztensemmel, illetve az én szabadságolásom ideje alatt helyettes orvossal, illetve helyettesítő nővérrel dolgozom. Nekik is le kell vizsgázniuk?

  Igen, akinek a háziorvosi rendszerben vagy egyéb egészségügyi szolgáltatónál használt informatikai rendszerben jogosultságot adnak, végig kell olvasnia az ÁEEK képzési felületén https://kepzes.office.eeszt.gov.hu elérhető EESZT Felhasználói Tájékoztatót, amit ellenőrző kérdések megválaszolásával kell igazolnia.  A kérdések megválaszolásához segítséget nyújthat a letölthető EESZT Alapismeretek oktatási segédlet is, mely szintén a képzési felületen érhető el. • Mit kell tennem, ha közfinanszírozott szolgáltatóként több eSzemélyi olvasóra van szükségem, mint amit előzetesen jeleztem?

  Az ÁEEK az induláshoz szükséges eSzemélyi olvasókat biztosította ingyenesen a közfinanszírozott szolgáltatóknak. Később, további olvasók beszerzése vagy a garanciális időn túl elromlott készülékek javíttatása, pótlása már az egészségügyi szolgáltató feladata és költsége. Az ÁEEK-nál az eSzemélyi olvasók pótigénylése egyelőre lezárult. A jelenleg beérkező igények egyedi elbírálás alá esnek, a válaszadásig szíves türelmüket kérjük. Azok a csatlakozásra kötelezett szolgáltatók, akik nem rendelkeznek egyetlen eSzemélyi olvasó készülékkel sem, a következő e-mail címen jelezhetik igényüket: csatlakozas.eeszt@aeek.hu. Levelük végén mindenképpen adják meg nevüket, telefonos elérhetőségüket, e-mail címüket és a nyilvántartó hatóság (OTH/OGYEI) szerinti azonosítójukat. • Kell papírvényt nyomtatni a betegnek?

   

  2020. január 1-jétől a beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása és átadása továbbra is kötelező az orvosok számára. A felírási igazolás hasonló a hagyományos papírrecepthez, azzal a különbséggel, hogy látható rajta egy harmadik vonalkód:

   

  A kötelező csatlakozást követően a recept felírásakor a vény felkerül az EESZT-be, így az állampolgár a saját nevére szóló eReceptet felírási igazolás nélkül is ki tudja váltani, ha rendelkezik eSzemélyi igazolvánnyal vagy régi típusú személyivel és TAJ-kártyával. • Lemondhat-e a beteg a papír alapú receptről? Megkapja-e a patikában a gyógyszert papírvény nélkül?

  2017. november 1-je után a saját eReceptre rendelt gyógyszereit bárki kiválthatja papíralapú recept nélkül is, melyhez szüksége lesz vagy ez eSzemélyi igazolványára vagy a régi személyi igazolványára és a TAJ-kártyájára.

  2020. január 1-jét követően a beteg kérésére valalmint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása minden esetben kötelező az orvosok számára. A felírási igazolás hasonló a hagyományos papírrecepthez, azzal a különbséggel, hogy látható rajta egy harmadik vonalkód: • Viszonylag sok az idős betegem, aki nem tud eljönni hozzám, és a hozzátartozója szeretné helyettük elhozni a gyógyszereket. Kell valamilyen engedély ehhez a páciens részéről?

  Nincs szükség engedély kiállítására. Az orvos-beteg találkozó során a beteg, vagy kísérője kérésére az orvos minden esetben kiállítja a felírási igazolást, mely tartalmaz egy plusz eRecept vonalkódot. A felírási igazolással bárki, hozzátartozó vagy szomszéd, ismerős is kiválthatja a rendelt készítményt (csakúgy, mint jelenleg a hagyományos papírvénnyel).