1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

(címsorra kattintva érhető el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege, alapító okirata

 

2019.06.26.

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 2017.01.01. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Kommunikációs Osztály
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 2020.10.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények   A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 2020.04.27. A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Informatikai Igazgatóság
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 2020.05.28. Negyedévente  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Egészségügyi Szakkönyvtári és Kiadói Főosztály
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza   A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától   Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 2020.07.01. Folyamatosan Legalább 1 évig
archívumban tartásával
Kommunikációs Osztály (sajtóközlemények vonatkozásában)
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 2020.10.22. Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Emberi Erőforrás fejlesztési Főigazgatóság, Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai   A vizsgálatról szóló jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Belső Ellenőrzési Főosztály
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve 2020.04.27. Negyedévente Az előző állapot törlendő Informatikai Igazgatóság
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2020.04.21. Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Informatikai Igazgatóság
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 2015.04.23. Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista   A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Informatikai Igazgatóság
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére   A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő  

 

intranet