Weboldal felhasználási feltételek Weboldal felhasználási feltételek

A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Weboldal Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását.

 

EFOP-2.2.0-16-2016-00002

Kedvezményezett neve, a konzorcium vezetője: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Konzorciumi partnerek:
Debreceni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi Tudományegyetem.
Projekt címe: Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 6 000 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
Az ÁEEK konzorcium vezetésével és egyetemi konzorciumi partnerek (SZTE, PTE, DE) részvételével megvalósuló EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt alapvető célja a 18 év alatti lakosság mentális egészségi állapotának javítása, az ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer fejlesztése és a korszerű, költséghatékony működtetés feltételeinek kialakítása. A projekt hatásaként javulhat a fiatalok lelki egészségi állapota, csökkennek a területi és társadalmi egyenlőtlenségek, korszerűsödik, és egyes helyszíneken létrejön a gyermek vagy serdülőkori addiktológiai/pszichiátriai ellátások komplex rendszere. A kiemelt projekt lényegi és központi eleme a gyermekpszichiátriai ellátórendszer területi hozzáférésének javítása az ország minden régiójában. 
 
A projekt célja:
 • A projekt alapvető célja a 18 év alatti lakosság lelki egészségi állapotának javítása, az érintett populáció ellátáshoz való jutásában meglévő egyenlőségek csökkentése.
 • A korszerű terápiás módszereknek teret adó egészségügyi infrastruktúra fejlesztése – korszerű tér biztosítása a megújuló és bővíthető kapacitásoknak.
 • A geográfiai hozzáférés biztosítása olyan területeken, ahol eddig nem volt ellátás.
 • Új ellátási modalitások tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése.
 • Az ellátórendszer rugalmasságának és alkalmazkodóképességének javítása az egészségügyi ellátórendszer korszerű és költséghatékony működtetése mellett.
 • A mentálhigiénés ellátórendszerek közötti hálózatépítés elősegítése, a team-szerű működés előmozdítása a rendelkezésre álló eszközökkel.
 • Egyenlőtlenségek mérséklése a mentális egészség területén, a mentális egészség, mint érték kezelése, befektetés a mentális egészségbe.
 • Az értékelési és finanszírozási rendszer fejlesztése, új működési modellek kialakítása a szükségletfelmérés és helyi válaszok kialakítása területén.
 • A projekt keretében megvalósuló alprojektek:
  • I. alprojekt: Egészségügyi Infrastruktúra-fejlesztés a gyermekpszichiátria és gyermek addiktológia területén. Része még az eszközbeszerzés, mobília, a kedvezményezett intézményeknek.
  • II. alprojekt: „ami az infrastruktúra körül van” Korai intervenciók a közösségekben, az egészségügyi szakellátás közösségi beágyazottságának javítása. Helyi mentálhigiénés team-ek fejlesztése.
  • IV. alprojekt: Szakemberképzés, továbbképzés a területi hozzáférés javítása érdekében.
  • V. alprojekt: „ami az infrastruktúra magas színvonalú működtetéséhez kell”. Szakmai szabályozó anyagok készítése a megújuló gyakorlatért, korai kezelésbe vétel a társ-szakmák együttműködésében, új eszközök adaptálása.
  • VI. alprojekt: „ami az infrastruktúrából/infrastruktúrától nem látható” A megvalósuló intervenciók hatékonyságának és hasznosulásának értékelése, Betegelégedettség/orvos-beteg kommunikáció, helyi válaszkészséget támogató gyorsértékelési és helyzetfelmérési módszerek alkalmazása fenntarthatósági rendszerterv készítése.
Az I. alprojekt keretében a projekt országosan 13 helyszínen valósít meg infrastruktúrafejlesztést, melynek keretein belül három helyszínen (Miskolc, Pécs, Szeged) meglévő épület bővítése történik új épületszárnnyal. Két helyszínen (Kecskemét, Pécs-INDIT Közalapítvány) új, különálló épület kivitelezése kerül sor, melyek megvalósítását szintén építéshatósági engedélyezési eljárás előzi meg. Nyolc helyszínen (Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Zalaegerszeg) meglévő kórházi épületekben történő, belső átalakítási, felújítási, korszerűsítési kivitelezési munkák keretében kerül sor kapacitásbővítésre.
Az infrastruktúra-fejlesztés keretében országosan aktív fekvőbeteg osztályok kerülnek kialakításra Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szolnokon, illetve már meglévő fekvőbeteg-ellátás korszerűsítése és kapacitás-bővítése történik meg Pécsett és Szegeden. 
A járóbeteg-ellátási és gondozási munka fejlesztése érdekében pedig komplex járóbeteg-ellátó egységek bővítése vagy létrehozása valósul meg Zalaegerszegen, Veszprémben, Székesfehérváron, Nyíregyházán, Fehérgyarmaton, Debrecenben, Szolnokon, Kecskeméten, Szegeden és két helyszínen Pécsett. A projekt így orvosolja a mentálhigiénés szolgáltatások területen észlelt korábbi ellátási hiányosságokat: a gyermekpszichiátria, gyermek- és ifjúsági addiktológia területén megjelent infrastruktúrahiányt.
A sajátos ellátási igényű, zavart, esetleg drogfogyasztás miatt vagy más okból agresszív fiatalkorú páciensek ellátása érdekében ún. emelt biztonságú gyermekpszichiátriai ágyakat alakítunk ki Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben, Szolnokon, Szegeden és Pécsett.
A kiemelt projekt minden további tevékenysége a létrehozott infrastruktúra minél hatékonyabb kiszolgálását, üzemeltetését és ezen keresztül a mentális állapotuk miatt rászoruló fiatalok lelki egészségét szolgálja. A létrehozott ellátó helyek szakmai és társadalmi környezetében olyan fejlesztési elemek valósulnak meg, amelyek a helyi és megyei mentálhigiénés team-munkát, a helyi szakmai együttműködések létrehozását és fejlesztését célozzák. 
 
A II. alprojekt a mentálhigiénés problémával érintett gyermekek és fiatalok korai kezelésbe jutásának elősegítése érdekében 10 megyében több mint 200 szakmai és lakossági műhely szervezését vállalta fel 2019. december végéig, elősegítve a problémakörben feladattal rendelkező, különböző ágazatokban dolgozó szakemberekből álló helyi mentálhigiénés teamek létrejöttét és megerősítését. 
Az alprojekt 2019. áprilisában indította el az Online Lelki Egészség Tanácsadást (OLET), amely egy komplex, internet-alapú, anonim és ingyenes konzultációt nyújtó szolgáltatás a problémával küzdő és információt szerezni kívánó potenciális páciensek, illetve szüleik és tanáraik számára. Az OLET szolgálat növeli a rászorulók kezelésbe jutásának és szakellátásba irányításának esélyét, és hozzájárul a mentális problémákkal küzdök kirekesztettségének csökkenéséhez. 
Az OLET portál 2020.05.31-ig fogadott leveleket a https://olet.aeek.hu címre, amelyeket 3 napon belül, segítő hivatású, online tanácsadásra is felkészített, a tanácsadást szakmai szabályok és Etika Kódex alapján, önkénteseként végző mentálhigiénés szakemberek válaszoltak meg, akik segítettek az adott probléma kezelésében, vagy azonnali beavatkozást igénylő krízisállapot esetén megfelelő szolgálathoz, szakemberhez irányították a segítséget kérőt.
 
A IV. alprojekt védőnők, háziorvosok, egészség- és közösségfejlesztők, gyermekpszichiátriai és addiktológiai gondozók, illetve drogambulanciák munkatársai, továbbá a közoktatási és szociális terület szakemberei számára szervez akkreditált és minősített, 1-2 napos, intenzív és interaktív továbbképzési programokat a konzorciumi partnerekkel közösen. Összesen mintegy 1800 fő szakember továbbképzésével járul hozzá az ellátás minőségének javításához. 
A fent felsorolt szakemberek napi munkájuk során, hivatalból kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel és fiatalkorúakkal. Ők azok, akik a mentális problémák korai jeleit képesek felismerni, kezelésbe irányítani a lehetséges klienseket és a kezelésben való részvétel megkezdéséhez szükséges rövid, egyszerű motivációs technikákat alkalmazni.
 
Az V. alprojekt keretében, a fentiekhez csatlakozva, a legfontosabb gyermekpszichiátriai betegségekre vonatkozó, jelenleg hiányzó szakmai szabályozók (útmutatók, irányelvek) kialakítására és módszertani megújítására kerül sor. Az új dokumentumok szintén az alapellátás, az új ellátási formák és a kibővített infrastruktúra jobb és eredményesebb hasznosulását, továbbá a korai kezelésbe vételhez, kezelésre történő motivációhoz és a korszerűbb, mentálhigiénés teamben megvalósuló gondozási munkát szolgálják. 
 
A VI. alprojekt a projekt keretében megvalósuló közösségi intervenciók és infrastrukturális fejlesztések helyi közösségi beágyazottságának és hosszú távú finanszírozhatóságának megalapozottságát vizsgálja a konzorciumi partnerek bevonásával. Az értékelési munka a létrehozott infrastruktúra hasznosulását és a páciensek és családjuk szükségleteihez való adaptálást segíti elő.
 
 • Tevékenységi területei:
  • Helyi helyzetfelmérési és az alapján történő intézkedési terv alkotási módszertani kidolgozása és gyakorlati tesztelése 10 közösségben.
  • Marginalizált közösségekben észlelhető drog és egyéb mentális problémák vizsgálati módszereinek kialakítása és alkalmazása.
  • Konzorciumi partnerek által megvalósításra kerülő feladatok:
   • A helyi ellátók közötti együttműködés mérésére és dokumentálására alkalmas adatgyűjtési eszközkészlet kialakítása és gyakorlati tesztelése. (Debreceni Egyetemhez tartozó feladat)
   • A projektben megvalósuló megyei programok, „szakmai műhelyek” folyamat- és eredményértékelése. (Debreceni Egyetemhez tartozó feladat)
   • A gyermek- és ifjúsági pszichiátriai ellátások (elsősorban járóbeteg-ellátás) páciensek szempontjából történő értékelése, betegelégedettségi vizsgálat megvalósítása. (Debreceni Egyetemhez tartozó feladat)
   • A projektben kialakításra kerülő szakmai szabályozó dokumentumok és lakosság tájékoztatók érthetőségének, felhasználhatóságának a vizsgálata. (Debreceni Egyetemhez tartozó feladat)
   • A gyermek- és ifjúsági pszichiátriai ellátásokhoz kapcsolódó fenntarthatósági és finanszírozási rendszer készítése. (Pécsi Tudományegyetemhez tartozó feladat)
-  Az infrastruktúra hasznosulását és egyben az esélyegyenlőséget is támogatja a marginalizált társadalmi csoportok mentális problémákkal kapcsolatos attitűdjeinek megismerése, ami a társadalom peremén élők véleményének, preferenciáinak megjelenítését szolgálja a kialakítandó kezelési programokban. A területi közfinanszírozott ellátások közös, mentális egészség-szempontokat is figyelembe vevő, az együttműködés intenzitását leíró képesindikátor-rendszere a helyi ellátások (egészségügyi, szociális, köznevelési) összehangolását célozza, hatékonyságukat növeli hosszú távon is.
 
A projekt eddigi eredményei:  
Az infrastrukturális fejlesztések engedélyezési és kiviteli tervei 12 helyszínen elkészültek. Ezen helyszínek esetében a kivitelezési közbeszerzési eljárások kiírásra kerültek. A sikeres eljárásokat követően a szerződéskötések lebonyolítása zajlik. 2020.03.16-án a kialakult egészségügyi helyzet következtében az ÁEEK határozatlan ideig leállíttatta a kivitelezési munkálatokat, de ezek most újra elindulhatnak. Egy helyszín esetében (Pécs-INDIT Közalapítvány) még a kivitelezési tervdokumentáció kidolgozása van folyamatban. Az infrastrukturális fejlesztési helyszínek számára megtörtént a kezelési-gondozási munka során azonnal felhasználható ún. fejlesztő és IT eszközök kiszállítása. 2018. május és 2019. december között a fejlesztéssel érintett 10 megyében valamennyi tervezett, összesen 213 db, a helyi mentálhigiénés teamek kialakítását és a lakosság tájékoztatását célzó szakmai- és lakossági rendezvény (műhelymunka, tájékoztató) megrendezésre került a fenntartható együttműködést támogató szakmai keretek kialakítása érdekében.
 
A projekt, illetve a Konzorciumi partnerek által a kórházi dolgozók, szakdolgozók, háziorvosok, házi gyermekorvosok, iskolaorvosok, védőnők, szociális szakemberek, EFI és KEF munkatársak számára szervezett (a köznevelési képzések kivételével) akkreditált és minősített pontszerző továbbképzéseken eddig közel 1600 fő vett részt. 
 

A IV. alprojekt keretében a szakemberképzés és továbbképzés a területi hozzáférés javítása érdekében összesen: 54 db képzés, 712 fő részvételével került megvalósításra.
Az emelt biztonságú ágyak kialakításával összefüggő továbbképzést 2021-ben tervezzük meghirdetni 4 csoportban azon intézményekben, ahol befejeződik a beruházás és az emelt biztonságú ágyak kialakítása.
A Szegedi Tudományegyetemmel (SZTE) megkötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően átadtuk a védőnői továbbképzés tananyagcsomagját a részükre. A tananyagcsomag átadásának célja, hogy az Egyetem a védőnő alapképzésben szabadon választható kurzust indítson a továbbképzés szakmai tartalma alapján, ezáltal a képzés gyermekpszichiátriai üzenetei, a projektben fejlesztett szakmai ismeretek eljussanak a védőnő hallgatókhoz. A fentiekhez hasonlóan a Debreceni Egyetemmel is aláírásra került az együttműködési megállapodás a védőnői továbbképzés tananyagcsomagjának átadásáról.

Az V. alprojekt keretében már 16 db szakmai irányelv készült el, és 3 db, a gyermekpszichiátriában nemzetközileg elfogadottan használt kérdőív és skálák magyar adaptálására került sor. Az irányelvek https://kollegium.aeek.hu/Iranyelvek honlapon már elérhetőek, Annak érdekében, hogy országosan egységesebbé váljon a gyermekpszichiátriai betegek diagnosztikája és terápiás ellátása és csökkenjenek az ellátó helyek közötti színvonalkülönbségek, továbbá segítsük az országos és regionális szakfőorvosok minőségbiztosítási munkáját és megkönnyítsük a pszichiátriai képzésben lévő rezidensek szakvizsgára történő felkészülését, az irányelvek szerkesztett változatait „A gyakori gyermek- és ifjúságpszichiátriai korképek diagnosztikai és terápiás javaslatainak gyűjteménye” című, a leggyakrabban használt kérdőívek, interjúk és tünetbecslő skálák gyűjteményét pedig „A gyermekpszichiátriai diagnosztikában használt pszichodiagnosztikus eszközök szakmai tájékoztató” címet viselő, ingyenesen terjeszthető kiadványainkban fogjuk megjelentetni. Az utóbbi tesztkönyv az irányelv gyűjtemény mellékleteként is felfogható. 

A kidolgozott szakmai irányelvek alapján öt témakörben: Evés-, Viselkedés-, Szorongás-, Hangulatzavar, és Kóros Szerhasználat fajtánkként 5-5000 db, összesen 25000 db nyomtatott betegtájékoztató elkészült. Ezek olvasható és letölthető digitális változatai már felkerültek  a projekt aloldalára és https://gyerekpszichiatria.hu/ portálra. 

A VI. alprojektben a „Marginalizált közösségekben észlelhető drog és egyéb mentális problémák kvalitatív vizsgálati módszereinek kialakítása és alkalmazása” című vizsgálat határidőre megvalósult. Minden eredménytermék határidőre és megfelelő szakmai minőségben elkészült. Jelenleg az eredménytermékek disszeminációja zajlik. 

A „Rapid Appraisal and Response technikák alkalmazása, és epidemiológiai módszerekkel való kombinálása helyi szükségletfelmérés és helyi válaszok kialakítására” című vizsgálat is határidőre lezárult, az eredménytermék megfelelő szakmai minőségben elkészültek. A szükségletfelmérések és az intézkedési tervek elkészítése során gyűjtött kutatói tapasztalatok, tanulságok összegzését, illetve azok alapján meghatározható fejlesztési javaslatokat tartalmazó összefoglaló elkészült.  Jelenleg az eredménytermékek disszeminációja zajlik.

Emellett folyamatos az alprojekt feladataiban érintett konzorciumi partnerek (Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem) feladatellátásának nyomon követése és koordinálása. Minkét egyetem esetében elkészült az összes elvárt eredménytermék.

A projekt létrehozta a https://gyerekpszichiatria.hu/ portált, amely a projekt bemutatása mellett a gyermekek lelki egészségével kapcsolatos hiteles és naprakész információkat kíván nyújtani a különböző korú gyermekeket és kamaszokat nevelő családok, pedagógusaik és egyéb segítő szakmák szakemberei számára. A portál további célja, hogy megkönnyítse a korai kezelésbe vételt, segítséget nyújtson abban, milyen jelek, tünetek esetén célszerű gyermekpszichiáterhez (ill. egyéb segítő szakemberhez) fordulni. A portálon már elérhetőek (illetve folyamatosan felkerülnek) a projekt keretében kidolgozott eredménytermékek. Jelenleg olvashatóak, illetve letölthetőek a szülők részére készült betegtájékoztatók (evészavarok, hangulatzavarok, szorongásos zavarok, viselkedészavarok, kóros szerhasználat témákban); az ADHD, Depresszió Bántalmazás, Közösségi média függőség és Evészavarról szóló, kamaszokat felvilágosító animációs oktatófilmek, valamint egyéb, a lelki egészséget támogató ellátásokkal kapcsolatos közhasznú információk.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002 

Rendezvényfilm: Gyermek és ifjúságpszichiátria

Egyéb elektronikus tartalom: Betegtájékoztatók - a projekt keretében elkészült eredménytermékek

Tájékoztató gyermek- és serdülőkori hangulatzavarokról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori szorongásos zavarokról
Tájékoztató gyermek- és fiatalkorúak kóros szerhasználatáról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori evészavarokról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori viselkedészavarokról 

Nyomtatható verzió:

Tájékoztató gyermek- és serdülőkori hangulatzavarokról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori szorongásos zavarokról
Tájékoztató gyermek- és fiatalkorúak kóros szerhasználatáról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori evészavarokról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori viselkedészavarokról 

Animációs oktatófilmek:

Hiperaktivitás és figyelemzavar
Evészavar
Depresszió 
Bántalmazás 
Függőség 

Korábbi tartalmak:

intranet