Nemzetközi, közvetlen EU támogatású projektek Nemzetközi, közvetlen EU támogatású projektek

Megvalósítás alatt lévő projektek:

 

1.SH/8/1 Svájci- Magyar Együttműködési Program

Projekt tárgya: Az egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával
Célkitűzés: A program célja a megelőzésre és a krónikus betegségben szenvedők gondozására összpontosító, közösségi orientációjú, a helyi közösségeket - különösen a roma lakosságot - bevonó egészségügyi alapellátási modell kidolgozása és tesztelése a helyi kisebbségi önkormányzatokkal, helyi egészségügyi és szociális szolgálatokkal és orvosi karokkal együttműködésben, továbbá a tapasztalatok alapján ajánlások kidolgozása az országos egészségpolitika számára. 
A modell tesztelésére az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi régió társadalmilag és gazdaságilag hátrányos helyzetű településein kerül sor, ahol a roma lakosság aránya magas és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés is elmarad az országos átlagtól.
Támogatási összeg: a Svájci Hozzájárulási Alapból 13.000.000 CHF-nak és magyar központi költségvetési forrásból 2.294.118 CHF-nak, összesen 15.294.118 CHF-nak megfelelő forint összeg.
Támogatási szerződés: SH_8_1 VM.pdf
További információ: www.alapellatasimodell.hu

 

2.Egészségügyi innováció 

 

HoCare (A projekt azonosítója: PGI01388)

Projekt tárgya:  Innovatív megoldások szállítása az otthonápolás terén a regionális innovációs láncolat quadruple helixének erősítésével.
Célkitűzés: - a projekt megvalósításának eredményeként olyan javaslatok szülessenek egyes GINOP támogatási konstrukciók (pályázati felhívások és/vagy kiemelt projektek) módosítására, illetve új konstrukciók megnyitására, amelyekkel lehetővé válhat az otthonápolási innovatív termékek és szolgáltatások elterjedése, ezáltal hatékonyabban kerülnek felhasználásra a helyi, nemzeti és uniós források és egyéb fejlesztéspolitikai eszközök.
Támogatási összeg: Az ÁEEK-re jutó támogatási összeg: 132 185 EUR (ERFA 85%)
Támogatási szerződés (Joint Agreement):

Hocare_tarsfinanszirozasi.pdf
HoCare_megelolegezesi.pdf

További információ: https://www.interregeurope.eu/hocare/ 

 

HELIUM (A projekt azonosítója: PGI01462)


Projekt tárgya: az egészségügyi innovációs kísérleti környezet támogatása a szakpolitikák segítségével.
Célkitűzés: - a projekt megvalósításának eredményeként a GINOP-hoz kapcsolódóan olyan szakpolitikai ajánlások, cselekvési tervek és támogatási konstrukció-javaslatok kerüljenek megfogalmazásra, (pl.: innovációs mechanizmusok, finanszírozási modellek adaptációja, régiók közötti összekapcsolása), amelyek segítségével hatékonyabban kerülhetnek felhasználásra a helyi, nemzeti és uniós források és egyéb fejlesztéspolitikai eszközök az egészség, az egészségügy, valamint az ipar és az innováció területén.
Támogatási összeg: Az ÁEEK-re jutó támogatási összeg: 134 208,20 EUR és EUR 23 683,80 hazai társfinanszírozás
Támogatási szerződés (Joint Agreement):

HELIUM_Tarsfinanszirozasi_szerzodes.pdf
HELIUM_megelolegezesi_szerzodes.pdf 

További információ: www.interregeurope.eu/helium 

 

3.Informatika, ICT

 

JAseHN - Együttes Fellépés az eEgészségügyi Hálózat Támogatására

Projekt tárgya: Együttes Fellépés az eEgészségügyi Hálózat Támogatására - Joint Action to Support the eHealth Network
Célkitűzés: A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv által felállított európai e-Egészségügyi Hálózat (eHealth Network, eHN) munkájának támogatása, az uniós szintű akciók tervezése, szakmai irányelvek és egyéb szakpolitikai dokumentumok kidolgozása és tagállamok közötti egyeztetése.
Támogatási összeg: 4 000 026 Euro, ÁEEK költségvetése: 76 455 Euro, önerő: 36 194 Euro (47,34%)
Támogatási szerződés: JAseHN Grant Agreement-677102-eHN-JA-1.pdf
További információ: http://jasehn.eu/ 

 

Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Hungary 

Projekt tárgya:  eHealth hálózatépítés, ICT technológiai fejlesztés
Célkitűzés: Minőségi és biztonságos betegadat hozzáférés biztosítása a különböző európai tagállamok egészségügyi rendszerei között az állampolgárok más tagállamban történő ellátása során.
Támogató: Innovation and Networks Executive Agency
Forrás: Connecting Europe Facility (CEF) program
Támogatási összeg: 489.440 EUR
Támogatási szerződés: 2015-HU-IA-0079_Grant_Agreement  
További információ: 
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eHealth
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EHOPERATIONS/eHealth+DSI+Operations+Home

 

Lezárt, megvalósított projektek:

 

1. Informatikai, ICT projektek: 
 
eHGI  

Projekt tárgya: eHealth Governance Initiative,- együttműködés
Célkitűzés: EU tagállamok közötti együttműködés elősegítése az egyes kormányok eHealth politikájának összehangolása és koordinálása az Átjárható eHealth rendszerek kialakítása érdekében
Támogatási összeg: 20.014 EUR
Támogatási szerződés (Joint Agreement): Joint Agreement_EHGI.pdf 
További információ:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/ehealth_governance_initiative/index_en.htm
 
 
epSOS2 (támogató: Európai Bizottság, Versenyképesség és Innováció Program: Competitiveness and Innovation Programme (CIP))

Projekt tárgya:  eHealth hálózatépítés, ICT technológiai fejlesztés
Célkitűzés: Minőségi és biztonságos betegadat hozzáférés biztosítása a különböző európai tagállamok egészségügyi rendszerei között és a betegadatokhoz való hozzáférés biztosítása a betegek tagállamok közötti átjárásai során.
Támogatási összeg: 550.010 EUR
Támogatási szerződés (Joint Agreement): Grant_agreement EpSOS.pdf 
További információ: 
http://www.epsos.eu/home/about-epsos.html
http://ec.europa.eu/cip/
 

PARENT- Határokon átnyúló kezdeményezés betegregiszterek kialakítására

Projekt tárgya:  Határokon átnyúló kezdeményezés betegregiszterek kialakítására - Cross-Border Patient Registries Initiative
Célkitűzés: Kompatibilis és koherens beteg regiszterek kialakításának elősegítése az egyes tagállamokban különösen a krónikus és ritka betegségek valamint az egészségügyi technológiák területén. A betegregiszterek harmonizációja és racionalizálása, az adatok felhasználásának elősegítése gyógyászati és kutatási célokra egyaránt.
Támogatási összeg: 3.360.548,96 Euro, ÁEEK részesedés: 12.796,40 Euro (60%), önerő: 8.530,94 Euro (40%)
Támogatási szerződés (Joint Agreement): PARENT.pdf
További információ:  http://patientregistries.eu/

 

2. Oktatási tárgyú projektek
 
EmpNURS

Projekt tárgya:   az európai ápoló képzés modernizálása, a tagállami eltérések harmonizálása, az ápolás minőségi oktatásának elősegítése.
Célkitűzés: - Ápoló oktatók, a hallgatók és szakképzett ápolók szakmai fejlődésének elősegítése. Klinikai szakmai gyakorlat-vezetés tréning kurzus bevezetése az új európai uniós tagállamban. A szakképzett ápolók klinikai szakmai gyakorlat-vezetési képességeinek, szakértelmének fejlesztése, a gyakorlat-vezetési modellek homogenitása, az oktatást és gyakorlatot biztosító szervezetek magasabb szintű integrációja, és az európai ápoló képzés kongruenciájának elősegítése. 
Támogatási összeg:
30.656 EUR
Támogatási szerződés (Joint Agreement): EmpNURS szerződés.pdf 
További információ: 
http://www.empnurs.eu/
 
2get1care projekt

Projekt tárgya:   A projekt célja egy fő curriculum kifejlesztése és alkalmazása a beszédterápia, ergoterápia, geriátria és a fizioterápia területén 
Célkitűzés: Közös és speciális tudás, készségek és kompetenciák azonosítása az aktuális szakmai és képzési alapok figyelembe vételével. Ennek eredményeire építve meghatározásra és összefoglalásra kerülnek a tanulási kimenetek összefüggő modulokban, amiket ECVET –kreditekkel látunk el. Ezzel párhuzamosan kidolgozásra kerül egy tanár továbbképzés is, amely képessé teszi az oktatókat az új curriculum oktatására. A projekt távolabbi célja, hogy az ECVET rendszer bevezetésre kerüljön egész Európában
Támogatási összeg: 15.741 EUR
Támogatási szerződés (Joint Agreement): 2get1care_Partner_Contract_ETI.pdf  
További információ: 
http://www.ecvet-projects.eu/bulletins/archivedBulletin.aspx?id=16&language=12&
 
SIMIGRA (támogató: UniCredit Foundation)

Projekt tárgya:  A Magyarországra érkező egészségügyi végzettséggel rendelkező külföldi szakemberek beilleszkedésének elősegítése a helyi közösségekbe és a hazai egészségügyi rendszerbe. 
Célkitűzés: e-learning tananyag, információs pont működtetése és kiadványsorozat kiadásával elősegíteni a beilleszkedést segítse. Az információs szolgáltatási csomag kulcseleme három elektronikus információs „tananyag”, melyek a kifejlesztést követően magyar és angol nyelven a www.etitav.hu oldalon kerülnek elhelyezésre és az oldalra történő regisztrációt követően, ingyenesen elérhetők. A tananyagok a magyarországi életvitel kialakításához szükséges közismereti tartalmakat, a munkavállaláshoz szükséges teendőket, és a magyarországi egészségügyi ellátás jellegzetességeit foglalják össze. Az Információs Pont az ügyintézési, elismertetési eljárásban segítséget igénylők számára kíván e-mailes és személyes ügyfélfogadással segítséget adni belvárosi épületünkben (GYEMSZI-ETI). A kiadványsorozat célja érzékenyítés, sztereotípiák feloldásán túl szakmai, adminisztratív, jogi és egyéb, hasznos információk átadása bevándorló és nem-bevándorló dolgozóknak.
Támogatási összeg:  50.500 EUR
Támogatási szerződés (Joint Agreement): SIMIGRA szerződés.pdf
További információ: 
http://www.unicreditfoundation.org/?set_language=en
 

MaecVET- Masszőr szakmák kölcsönös elismertetése Európában

Projekt tárgya:  Masszőr szakmák kölcsönös elismertetése Európában
Célkitűzés: 
A masszázs szakma tanulási eredmények egységeinek leírása, mely lehetővé teszi a masszázs oktatás és szintjeinek nemzetközi összehasonlítását, valamint a VET/felsőfokú bizonyítvány és diploma kölcsönös elismerését.
Egy vadonatúj online portál létrehozása, mely összeköti a különböző érdekelt feleket és a célcsoportokat egymással annak érdekében, hogy javítsák a VET/felsőoktatás és a munkaerő piaci helyzetet az európai masszázs szakmák területén.
Visszacsatolást adni az illetékes résztvevőknek és politikai döntéshozóknak az európai helyzetről az operatív VET/felsőoktatási és munkaerőpiac szintjén, valamint arról, hogy az igényeknek hogyan lehet megfeleltetni a jövőbeni stratégiai és politikai döntéseket.
Támogatási összeg: 491.156, melyből ÁEEK részesedés (75%): 25.693 EURO, önrész (25%): 8.565 EURO.
Támogatási szerződés (Joint Agreement): Grant Agreement_LLP              finalpage.pdf

 

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés tárgyú projektek: 
 
EUPrimeCare

Projekt tárgya: Alapellátás minőségének és költségének elemzése és összehasonlítása európai szinten. 
Célkitűzés: Modell és ajánlások kidolgozása az alapellátási szolgáltatások minősége és azonosított költségei tekintetében, az alapellátás költsége és minősége közötti kapcsolat létrehozása céljából.
Támogatási összeg:  212.320 EUR
Támogatási szerződés (Joint Agreement): EUPrimeCareGA-signed.pdf 
További információ: 
http://www.euprimecare.eu/
www.eski.hu/new3/kutatas/Euprimecare.php
http://ec.europa.eu/research/health/public-health/health-systems/projects/euprimecare_en.html

 

EUnetHTA- Európai egészségügyi technológiaértékelés hálózat

Projekt tárgya: Az Európai egészségügyi technológiaértékelés hálózat (European network for Health Technology Assessment) által fenntartott technológia értékeléssel foglalkozó európai intézmények közötti együttműködés
Célkitűzés:
Az egészségügyi technológia-értékelés terén fenntartható európai együttműködés általános stratégiájának és üzleti modelljének kidolgozása;
Az egészségügyi technológia-értékelés eszközeinek és módszereinek kidolgozása;
A kidolgozott eszközök és módszerek alkalmazása és értékelése.
Támogatási összeg:  44.207 EUR
Támogatási szerződés (Joint Agreement): JA_GrantAgreement-EUnet-HTA.pdf 
További információ: www.eunethta.eu/

 

PaSQ- Betegbiztonság és minőség az egészségügyben 

Projekt tárgya: Betegbiztonság és minőség az egészségügyben
Célkitűzés: A projekt célja az EU tagállamok közötti szorosabb együttműködés elősegítése az egészségügyi ellátás- területén, a betegbiztonság javítása és a minőségi egészségügyi ellátás növelése érdekében. Ennek keretében az egyes tagállamokban meglévő tapasztalatok, jó gyakorlatok cseréje, hálózatok kiépítése.
Támogatási összeg: 60%-os támogatási arány; összköltség: 180.712,- EUR, ebből az önrész: 72.285,- EUR
Támogatási szerződés (Joint Agreement): Grant Agreement_PaSQ
További információ: http://www.pasq.eu/

 

4.Határon átnyúló betegellátás

 

HoNCAB- Határon átnyúló betegellátás térítésével kapcsolatos kísérleti (pilot) kórházi hálózat létrehozásának támogatása
 
Projekt tárgya: Határon átnyúló betegellátás térítésével kapcsolatos kísérleti (pilot) kórházi hálózat létrehozásának támogatása
Célkitűzés: A HoNCAB projekt fő célkitűzése, a betegek egészségügyi ellátására vonatkozó pénzügyi és szervezeti követelmények jobb megértése, amelyek a biztosítás helye szerinti tagállam területén kívüli egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan merülnek fel. A projekt keretében pilot jelleggel felállításra kerül egy kórházi hálózat azzal a céllal, hogy a tagállamok megosszák a határokon átnyúló betegmozgásokhoz kapcsolódó egészségügyi ellátás gyakorlati tapasztalatait, problémáit és a lehetséges megoldásokat.
Támogatási összeg: A projekt összköltségvetése 1.346.306 EUR, melyből ÁEEK részesedés összege 19.774 EUR, önrész összege 8.068 EUR.
Támogatási szerződés (Joint Agreement): Grant Agreement_HoNCAB
További információ: http://honcab.eu/

intranet