Műszer-, készletértékesítés és bérbeadás Műszer-, készletértékesítés és bérbeadás

Az alábbi oldalon az Egészségügyi Készletgazdálkodási Főosztály által értékesíthető, bérbe adható orvostechnikai eszközökről, anyagokról kaphat bővebb információt. (Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Főosztály közvetlen telefonszáma: 06-1/430-2513 )

Bérbeadás

Értékesítés

Hűtőkapacitás Hűtőkapacitás

Feltöltés alatt ...

Árajánlat kérés

Feltöltés alatt ...

 

 

Megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációi Megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációi

Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kormány az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerint adatkezelőként a költségvetési szervek esetében az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (továbbiakban: ÁEEK) jelölte ki.
 
Az ÁEEK Egészségügyi Készletgazdálkodási Főosztály Egészségügyi Adat és Dokumentációs Osztálya gondoskodik a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézményektől átvett egészségügyi dokumentációk törvényben előírtak szerinti fennmaradásáról, az érintett kérelmére, illetve jogszabályban feljogosított szerv vagy személy indítványa alapján betekintést engedélyez, adatot szolgáltat, másolatot ad ki.
Az ÁEEK adatkezelésében az alábbi megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációi vannak:
  • Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (egészségügyi és működési dokumentáció);
  • Országos Gyógyintézeti Központ (egészségügyi és működési dokumentáció);
  • Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet (egészségügyi és működési dokumentáció);
  • Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (működési dokumentációi).
Az egészségügyi dokumentáció kikérése és kitöltése
 
Az egészségügyi dokumentáció kikérése történhet személyesen, postai úton, faxon illetve elektronikus úton benyújtott kikérő lapon. Amennyiben a kérelmező akadályoztatva van, abban az esetben meghatalmazást adhat az általa megjelölt személy részére, két tanú aláírásával ellenjegyezve.
A dokumentációiból történő adatszolgáltatást az ÁEEK Adatvédelmi tisztviselője engedélyezi. 
Az GDPR adatvédelmi rendelet 15. cikkének (3) bekezdése és a 12. cikk (5) bekezdése alapján az első másolatot díjmentesen kell biztosítani. 
Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértéket számíthat fel. 
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összeget számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének a bizonyítása az adatkezelőt terheli.
 
Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény  7.§ (3) *  szerint az érintettnek az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott, az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok minden további másolatért miniszteri rendeletben meghatározott költségelemek alapján díjat kell fizetni.
 
(4) *  A (3) bekezdés szerinti jog b) az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt illeti meg.
(5) *  A beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásbeli kérelme alapján - akkor is jogosult a (3) bekezdés szerinti jog gyakorlására, ha
a) az egészségügyi adatra
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából
van szükség, és
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.
(6) *  Az (5) bekezdés szerinti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek az (5) bekezdés a) pontja szerinti okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatóak.
(7) *  Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni.
 
Papíralapú dokumentációk másolása: 
 
Első másolat ingyenes, további másolatok költségei az 1990. évi XCIII. illetékről szóló törvény alapján:
  • A/4 (oldalanként):    100,- Ft
  • A/3 (oldalanként):    100,- Ft
A  dokumentáció 50 oldal feletti egységára: 5000,- Ft (igazodva az oldalankénti 100,- Ft-os díjhoz).
 
Az ’Egészségügyi Dokumentáció Kikérő Lap’ honlapról való letöltése után, annak minden rovatát kézzel írottan, olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Elérhetőségi telefonszámot minden esetben feltétlenül meg kell adnia a kikérőnek, hiszen az átvétel módjáról és az esetlegesen várható költségekről a kiértesítés telefonon történik.
Amennyiben a kikérő lapot e-mailben szeretné elküldeni hozzánk, kérjük, vegye figyelembe, hogy szkennelve PDF vagy JPEG formátumban áll módunkban elfogadni.
 
 
A kikérő lapot az alábbi elérhetőségekre küldheti el:
 
Személyesen: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Egészségügyi Adat és Dokumentációs Osztály 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.
Postai úton: 1461 Budapest, Pf. 292.
Faxon: 06-1-430-2516
E-mailben: dokumentkikeres@aeek.hu
 
Az egészségügyi dokumentáció kiadása
 
Elektronikus úton: A GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján, ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként nem kéri.
A dokumentációk szkennelt változatát pdf. formátumban küldjük meg a kikérő részére, az ’Egészségügyi Dokumentáció Kikérő Lap’-on megadott email címre. Nagyobb mennyiségű iratokat  ’Fájlmegosztó szolgáltatás’ segítségével tudjuk elküldeni.
Személyesen: személy azonosításra alkalmas igazolvány bemutatásával, illetve ha a kikérő akadályoztatva van, abban az esetben meghatalmazást adhat az általa megjelölt személy részére, két tanú aláírásával ellenjegyezve. 
Levélben: Az egészségügyi iratkezelő postai úton küldi meg a kért iratokat. 
 
Munkaügyi dokumentáció kikérése és kiadása
 
Munkaügyi iratok (nyugdíjazáshoz szükséges papírok, munkáltató igazolások, bérigazolások, stb…) kikérése az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:
 
Személyesen: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.
Postai úton: 1461 Budapest, pf. 292.
Faxon: +36-1-430-2516
E-mailben: mukodesidokument@aeek.hu
A másolatok, igazolások kiadása ingyenes.
 
A dokumentációk kikéréséről és kiadásáról részletesebb felvilágosítást az alábbi telefonszámon kérhet:
+36-1-430-2519

 

 

Tudományos kutatás a megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációiban

Megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációjában történő kutatás és a kutathatóság

Intézetünk a megszűnt egészségügyi intézmények irattári anyagát meghatározott feltételek mellett, ingyenesen a kutatók számára kutathatóvá tette, valamint a kutató a kutatásra kiadott irattári anyagról saját költségén másolatot készíthet. Amennyiben a kutatni kívánt irattári anyag elektronikus formában is megtalálható- az Egészségügyi Adat és Dokumentácós Osztály iratkezelőinek  ellenőrzésével- Intézetünk a kutató rendelkezésére bocsátja.

A kutatási igény benyújtása a kutatási kérőlap kitöltésével történik.

1. Kutatás egészségügyi dokumentációban.

2. Kutatás működési dokumentációban.

A Kutatási kérőlap minden rovatát honlapról való letöltés után, olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Elérhetőségi telefonszámot feltétlenül meg kell adnia, hogy engedélyezés után a kiértesítést és a kutatási időpontot tudjuk egyeztetni. 

Amennyiben e-mailben szeretné elküldeni hozzánk, kérjük, vegye figyelembe, hogy a kikérőlapot szkennelve és csak PDF formátumban tudjuk elfogadni.

A kutatás részletes feltételeiről Intézetünk kutatási szabályzatából tájékozódhat.

Kutatási szabályzat (jelenleg átdolgozás alatt)

A kutatási kikérő lapot az alábbi elérhetőségekre küldheti el:

Személyesen: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.

Postai úton: 1461 Budapest, pf. 292.

Faxon: +36-1-430-2516

E-mailben: dokumentkikeres@aeek.hu

 

Kutatás időpontjai, a kutatóterem működési rendje

A kutatás engedélyezése után és az időpont egyeztetését követően kezdődhet el a kutatás Intézetünknél (cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 21), az erre kijelölt kutatóteremben. Az Intézet a kutatók részére a kutatás lehetőségét előre egyeztetett időpontban biztosítja. Az Intézetünk kutatási nyitvatartási rendről és annak változásairól kutatóit a honlapon keresztül tájékoztatja. A kutatásról bővebb tájékoztatást az Intézetünk kutatási szabályzata ad, felvilágosítást az alábbi telefonszámokon kérhet:

+36-1-430-2519

+36-1-430-2538

 

Működési dokumentáció kikérése és kiadása

A megszűnt egészségügyi intézmények munkaügyi iratai is Intézetünknél vannak elhelyezve. A működési iratok kikérése közérdekű adatnak minősül. A kérőlap a Tudományos kutatás a megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációiban pontban érhető el.

 

ELŐZMÉNYEK
 
A megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációinak kezelése és a jogutódlásból származó feladatok
 
Az Egészségügyi Minisztérium a 2007. év során döntést hozott, miszerint a – jogutódláshoz kapcsolódó feladatok keretében – megszűnő önálló költségvetéssel rendelkező egészségügyi intézetek papír alapú és elektronikus dokumentációi (a levéltár részére átadandó dokumentáció kivételével) az akkori Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (továbbiakban: EKI) adatkezelésébe kerüljenek.
 
A megszűnő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos (működési jellegű) iratok átvételének jogszabályi akadálya nem volt. Felmérést követően a betegellátó osztályok kiköltözését követően az elszállítás megtörtént.
 
Az egészségügyi dokumentációk (egészségügyi adatok) kezelésére vonatkozóan szigorú szabályokat állít fel az 1997. évi XLVII. törvény. Meghatározta, hogy mely szervek lehetnek adatkezelők, amelyek törvényi keretek között kezelhetnek személyes adatokat. 
 
A betegellátó, az intézményvezető, az adatvédelmi felelős, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, továbbá közegészségügyi és járványügyi közérdekből a tisztifőorvos, illetve a közegészségügyi felügyelő, az ellátásszervező, továbbá a társadalombiztosítási igazgatási szervek, valamint az egészségügyi adatok nélkül (csak a személyi azonosító adat vonatkozásában) a lakossági célzott szűrővizsgálatok érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv.
 
A fenti rendelkezés alapján a szakértői vélemények egyértelműen megállapították, hogy a megszűnő intézményeknél lévő egészségügyi dokumentáció egészét adatkezelőként, törvénymódosítás nélkül az EKI nem vehette volna át.
Mindeközben az EKI feladatként kapta a Minisztériumtól a megszüntetésre kerülő intézmények iratanyagainak felmérését és javaslat készítését az iratanyagok rendezésére, feldolgozására, tárolására, biztonságos őrzésére. Az egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatban az EKI az Ombudsmani Hivatallal folyamatosan konzultált és egyeztetett, illetve a felügyeleti szerv útján jogszabály módosítást kezdeményezett.
 
Ennek eredményeként 2008-ban a Kormány az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. §-ának (3) bekezdése alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 44/2008. (II.29.) Korm. rendelettel az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnés esetén az adatkezelési feladatok ellátására az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet jelölte ki.
 
A rendelet hatálybalépésével egy időben az EKI által elvégzett felmérés és javaslat alapján a munkafolyamatok elindításra kerültek. Az EKI feladatát képezte a megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációinak adatkezelése, adatfeldolgozása, a dokumentációkból történő adatszolgáltatás elvégzése az alábbi intézményeknél.
  • Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (továbbiakban: OPNI) (egészségügyi és működési dokumentáció)
  • Országos Gyógyintézeti Központ (továbbiakban: OGYK) (egészségügyi és működési dokumentáció)
  • Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet (továbbiakban: SOGYPFI) (egészségügyi és működési dokumentáció)
  • Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (továbbiakban: OBSI) (működési dokumentáció)
 
Feladatok átadása
 
OPNI:
 
Az OPNI betegellátási feladatait más egészségügyi intézmények között osztották el. 
Az OPNI Neuropathológiai Intézet Neuropathológiai osztálya feladat átvállalással átkerült a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetbe (metszetek, leletek). 
Az osztályok a Nyírő Gyula kórházba (jelenleg OPAI) kerültek. 
2008-ban az OPNI Tündérhegy rehabilitációs részlege átadásra került az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetnek (OORI). 
Az epilepszia központ az Országos Idegtudományi Intézethez került (OITI). 
 
OGYK:
 
Az OGYK betegellátási feladatait, illetve betegellátó osztályok működtetését az Állami Egészségügyi Központ vette át (jelenleg: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ). 
 
SOGYPFI:
 
A SOGYPFI betegellátási feladatai az Egyesített Szent János és Szent Margit Kórházba kerültek át. 
 
OBSI:
 
Az OBSI betegellátási feladatai a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központba integrálódtak. 
 
A megszűnt intézmények átvett dokumentumai:
 
2008 előtt keletkezett papíralapú egészségügyi dokumentációk és képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek (OPNI, OGYK, SOGYPFI), 
1869-1945 között keletkezett maradandó értéket képviselő kórrajzok (OPNI), 
működési iratok (OPNI, OGYK, SOGYPFI, OBSI), 
pathológiai szerv- és szövetminták (OPNI, OGYK), 
elektronikus adathordozón található egészségügyi és működési adatok (OPNI, OGYK, SOGYPFI). 
 
Múzeum, könyvtár átadása:
 
2008-ban az OPNI múzeum átadásra került a Magyar Tudományos Akadémiának. A kórházban működött könyvtár egy része a SOTE Pszichiátriai Klinikájához, illetve az OITI-hez került.
Az OGYK könyvtára 2009-ben Honvédelmi Minisztériumhoz (egyéb orvosi könyvek), 2010-ben az Országos Rabbiképző zsidó egyetemhez került (antik zsidó könyvek).
A SOGYPFI könyvtárát 2009-ben a Heim Pál Gyermekkórház vette át.
 
Egészségügyi dokumentációk feldolgozása
 
A kórházakból történő elszállítás során felmértük a dokumentumok mennyiségét, minőségét, rendezettségét, feldolgozhatóságát, majd feldolgozási ütemtervet alakítottunk ki.
 
Az iratok az EKI raktáraiba történő elszállítása után, - központosított közbeszerzési pályázat eredményeképpen megkötött szerződés teljesítéseként - megkezdődött az egészségügyi dokumentációk digitalizálása, melyet állományvédelem, hosszú távú megőrzés, valamint a hatékonyabb adatszolgáltatás miatt végeztünk. 
 
A gyorsabb és hatékonyabb munkavégzéshez az elsődleges feladat az iratok rendezése volt. Az iratokat a következők szerint válogattuk: kórlap, évkörök – keletkezési idő, abc, irat típusok, valamint több esetben az iratok minőségét is javítottuk. A feldolgozott dobozokat egyedi azonosítóval láttuk el, az iratok visszakeresését többféle adatbázis, dobozpozíció, raktártérkép segíti. A munka 2009. augusztus 28-án befejeződött. A megszűnt intézmények feldolgozott egészségügyi dokumentumai elektronikus formában jelenleg fizikailag elkülönített szerveren találhatóak. Az állapotukból adódóan nem szkennelhető (dohos, penészes) iratok megsemmisítésre kerültek. Az OPNI 1945 előtt keletkezett, maradandó értéket képviselő dokumentumai rendezett állapotban, évkörökre szétválogatva, vidéki raktárunkban vannak elhelyezve.
 
Működési dokumentumok feldolgozása
 
Az iratok elszállítása után megtörtént a dokumentumok rendezése, szétválogatása, mely során négy csoportot alakítottunk ki: igazgatás, bér-munkaügy, műszak, pénzügy. Az 1992. előtti bérkartonokat digitalizáltuk. Feldolgozás után az egészségügyi és működési iratokat tartalmazó dobozokat vidéki raktárainkba szállítottuk, dobozpozíciót, raktártérképet készítettünk. 
Az iratraktáraink a Magyar Nemzeti Levéltár által javasolt állományvédelmi előírásoknak megfelelnek, a hőmérsékletet és páratartalmat erre szolgáló műszerekkel ellenőrizzük.
 
Jogutódlás
 
2012-ben a Kormány a jogutód nélkül megszűnt költségvetési szervként működő egészségügyi intézmények adatkezelési feladatainak ellátására a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben - 2012. augusztus 1 - től - az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot (továbbiakban: OBDK) jelölte ki. Az OBDK, mint adatkezelő és az EKI, mint adatfeldolgozó között létrejött szerződés alapján történt az egészségügyi dokumentációk kiadása.
Az 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozatban, valamint az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében 2016. december 31. napjával az EKI jogutódlással megszűnt.  Az EKI feladatainak tekintetében 2017. január 1-jétől a jogutód az Állami Egészségügyi  Ellátó Központ lett.
Az OBDK a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján, Integrált Jogvédelmi Szolgálat néven folytatta a tevékenységét. Az egészségügyi dokumentáció kiadásának engedélyezése az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) Egészségügyi Ágazati Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkárság Egészségügyi Ellátás és Közegészségügyi Főosztályára került. Az EMMI által kiadott engedély után az Egészségügyi Adat és Dokumentációs Osztálya gondoskodott a beérkező egészségügyi dokumentációkból történő adatszolgáltatás teljesítéséről.
A 250/2017. (IX. 5.) számú Korm. rendelet 8. pontjának 16. §-a módosította az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II.29.) Korm. rendeletet. A Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kormány az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerint adatkezelőként a költségvetési szervek esetében az ÁEEK-t jelölte ki.
 
Jelenleg az ÁEEK Egészségügyi Adat és Dokumentációs Osztálya gondoskodik a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézményektől átvett egészségügyi dokumentációk törvényben előírtak szerinti fennmaradásáról, az érintett kérelmére, vagy jogszabályban feljogosított szerv vagy személy indítványa alapján betekintést engedélyez, adatot szolgáltat, másolatot ad ki.
 

Archív oldal elérhető: www.eki.hu

intranet