Családbarát Szülészet Pályázati Program 2019 - Gyakran Ismételt Kérdések Családbarát Szülészet Pályázati Program 2019 - Gyakran Ismételt Kérdések

Nyújthat-e be pályázatot a CSBSZ 2019. kódszám alatt kiírt II. ütemben az az intézmény, amely a CSBSZ 2018. kódszámú pályázaton nem nyert támogatást?

 • Igen. A pályázati felhívás (3.1 pont) szerint „a pályázati kiírás keretében csak és kizárólag olyan közfinanszírozott, fekvőbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók pályázhatnak, amelyek közfinanszírozott ellátás keretében szülészeti és/vagy koraszülött intenzív (PIC) ellátást nyújtanak és erre vonatkozóan működési engedéllyel, valamint finanszírozási szerződéssel rendelkeznek”. Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásban a „Támogatásban nem részesíthetők köre” (3.2 pont) csupán azt tartalmazza, hogy „a 3.1. pontban szereplő szervezeteken kívül más nem nyújthat be támogatási kérelmet jelen felhívásra”, így bármely, a 3.1 pontnak megfelelő intézmény részt vehet a pályázaton.

Nyújthat-e be pályázatot a CSBSZ 2019. kódszám alatt kiírt II. pályázati ütemben az az intézmény, amely a CSBSZ 2018. kódszámú pályázaton támogatást nyert (és a támogatott fejlesztéseit befejezte vagy azok megvalósítása folyamatban van)?

 • Igen. A pályázati felhívás (3.1 pont) szerint „a pályázati kiírás keretében csak és kizárólag olyan közfinanszírozott, fekvőbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók pályázhatnak, amelyek közfinanszírozott ellátás keretében szülészeti és/vagy koraszülött intenzív (PIC) ellátást nyújtanak és erre vonatkozóan működési engedéllyel, valamint finanszírozási szerződéssel rendelkeznek”. Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásban a „Támogatásban nem részesíthetők köre” (3.2 pont) csupán azt tartalmazza, hogy „a 3.1. pontban szereplő szervezeteken kívül más nem nyújthat be támogatási kérelmet jelen felhívásra”, így bármely, a 3.1 pontnak megfelelő intézmény részt vehet a pályázaton.
 • Figyelem! A felhívás 4.2 pontja értelmében azonban „Nem támogathatók olyan fejlesztési célok és fejlesztési területek, amelyek vonatkozásában a pályázó a Családbarát Szülészet pályázati program korábbi ütemében már kapott támogatást.” Tehát jelen kiírás egyes pályázati céljai keretében arra/azokra a tevékenység(ek)re nem kaphat támogatást a pályázó, amelyre a CSBSZ 2018. pályázat keretében már támogatást nyert.

"Bababarát kórház" címmel rendelkező intézmény pályázhat-e a II. pályázati célra a cím fenntartása, a folyamatos szakmai képzések, illetve a szakmai tartalom infrastrukturális fejlesztése céljából?

 • Igen. Tekintettel arra, hogy a WHO Bababarát Kórház Kezdeményezés 10 lépése 2018. évben átdolgozásra került, továbbá a korábbi verzió szerint adományozott címek felülvizsgálatára az elmúlt 3 évben nem került sor, a pályázati felhívás 3.2 pontja körébe tartozó bármelyik szülészeti osztály számára igényelhető támogatás minden pályázati cél, így a II. pályázati cél keretében támogatható tevékenységekre, kivéve azokat, melyekre az adott intézmény a CSBSZ 2018. pályázat keretében már nyert támogatást. 

Várandósfelkészítési programtervet szükséges-e minden pályázónak készítenie, vagy csak a III. sz. pályázati cél esetében releváns? Csecsemőtáplálási protokoll tervezetet szükséges-e minden pályázónak készítenie, vagy csak a II. sz. pályázati cél esetében releváns?

 • A pályázati felhívás (3.3 pont) értelmében a pályázat benyújtásának feltétele - minden pályázó esetében - 1. sz. mellékletként szakmai program csatolása. A pályázati felhívás 4.3.2 pont írja elő, hogy „A szakmai programnak tartalmaznia kell a várandósfelkészítési programterv, valamint a csecsemőtáplálási protokoll tervezett irányait, tartalmi vázlatát.”, tehát minden pályázónak kötelezően teljesítenie kell bármely cél(ok) választása esetén a nevezett dokumentumok tartalmi vázlatának ismertetését a szakmai program keretében. 
 • Csecsemő táplálási protokoll elkészítését a pályázati felhívás 3.3. pontja értelmében a II. pályázati cél szülészeti osztály számára történő választása esetén a pályázat keretében kell megvalósítani, amit a 6. sz. mellékletként benyújtandó nyilatkozatban kell vállalni a pályázat pozitív elbírálása esetére. A várandós felkészítési programterv elkészítését (vagy meglévő programterv fejlesztését) – szintén a felhívás 3.3 pontja értelmében - a III. számú pályázati cél választása esetén szintén a pályázati cél megvalósítása kapcsán kell teljesíteni, amit a 7. sz. mellékletként csatolandó nyilatkozatban kell vállalni. 

Elegendő-e a pályázat benyújtásakor a pályázó szándéknyilatkozatának csatolása a választott képzések megnevezésével és a résztvevői létszám megjelölésévelt?

 • Nem. A pályázati felhívás (3.3 pont) a pályázat benyújtásának feltételeként írja elő hogy az I. II. III. pályázati cél meghatározott pontjai esetén a pályázó a választott képzésekre nyújtsa be jelentkezését a képzőhelyeken, amiről a Támogató számára a képzőhelyek az elbírálás során tájékoztatást adnak. 

Hogyan kell meghatározni a pályázattal érintett szervezeti egység tekintetében a képzésre történő jelentkezés támogatási feltételeként meghatározott orvos és szakdolgozói létszám 2%-át? 

 • A pályázattal/alpályázattal érintett Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, illetve Perinatális Intenzív Centrum orvos (rezidens orvos nélkül) és szakdolgozói (adminisztratív és gazdasági dolgozók nélkül) létszámát szükséges alapul venni.  Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottakat és heti 40 óránál kevesebb időtartamban egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakat 8 órás főmunkaidőre vetítve kell számításba venni. Az I., II. és III. pályázati cél keretében választott képzéseken történő részvétel tekintetében a fenti kritériumot pályázati célonként külön-külön kell figyelembe venni és  teljesíteni több pályázati cél egyidejű választása esetén is. Rezidens orvos(ok) képzésre történő jelentkezése esetén a fentiek szerint számított létszám 2%-án felül kell részvételüket figyelembe venni.

Minden képzés esetén szükséges teljesíteni a pályázattal érintett szervezeti egység tekintetében a támogatási feltételeként meghatározott orvos és szakdolgozói létszám 2%-át (pl. ha az I. cél b) pont esetén a b, és g, képzésre is lenne jelentkező, akkor mindkettő esetében külön el kell érni a 2%-ot)?

 • Az előírt minimum létszámot nem választott képzésenként, hanem választott pályázati célonként szükséges elérni. 

Hogyan teljesíthető a pályázat benyújtásának feltételeként a képzésre való jelentkezés az I., II. és III. pályázati cél esetén, ha a felhívásban felsorolt képzésekre számos esetben még nincs lehetőség jelentkezni, vagy a képzés időpontja nincs meghirdetve?

 • A pályázati felhívásban szereplő képzésekre vonatkozó információk az ÁEEK honlapján (www.aeek.hu/palyazatok) „Családbarát Szülészeti Pályázati Program-CSBSZ 2019” pályázati kiírás oldalán található „Képzőhelyek listája” című dokumentumban feltüntetett honlapokon érhetők el. Az adott honlapok mindegyikén lehet jelentkezni vagy az ott található link mutat a jelentkezési felületre. A képzési időpontokat a képzési helyek a jelentkezők számának függvényében fogják meghatározni, ezért nem lehetséges még jelenleg konkrét időpontra jelentkezni.

A pályázat benyújtása előtt az I., II. és III. pályázati cél esetén a képzés(ek)re való jelentkezés kapcsán a képzés díját is át kell utalni? A képzés költsége az intézményt terheli, ha a pályázat vagy a pályázati cél nem kerül támogatásra? 

 • Nem. A pályázat benyújtásának feltételeként csupán a képzésre való jelentkezés került előírásra, támogatás hiányában a jelentkezés visszavonható. 

Lehetséges-e az I. pályázati cél a) pontja és/vagy c) pontja szerinti igény mellett az I. pályázati cél b) pontjában részletezett képzések helyett a II. pályázati cél g) pontja szerinti képzések választása?

 • Nem. A pályázati felhívás (4.1 pont) értelmében az I. pályázati cél a) pontja és/vagy c) pontja szerinti igény kizárólag az I. pályázati cél b) pontjában részletezett (egy vagy több) képzésre történő jelentkezés mellett támogatható. Képzési támogatás azonban az I. és II. pályázati cél keretében önmagában is igényelhető. Ezek alapján az I. pályázati cél a) pontja és/vagy c) pontja szerinti igény esetén az I. pályázati cél b) pontjában részletezett (egy vagy több) képzésre történő jelentkezés mindenképpen kötelező, az adott pályázat/alpályázat keretében ezek mellett azonban benyújtható a II. sz. pályázati cél g) pontjában részletezett (egy vagy több) képzésre vonatkozó támogatási igény is. 

PIC-re vonatkozó pályázat/alpályázat esetén igényelhető-e önmagában vagy más pályázati cél(ok) szerinti igény mellett támogatás az I. pályázati cél b) pontjában részletezett (egy vagy több) képzésre történő jelentkezésre?

 • Igen. Bármely cél pályázható mind a szülészeti osztály(ok) mind a PIC(ek) számára is. 

A pályázati kiírásban konkrétan nevesített eszközök helyett más eszköz (pl. sipap helyett HFNC), vagy a felsoroltakon túl egyéb eszközök beszerzésére lehet-e támogatást igényelni?

 • Nem. A pályázati felhívás (4.2 pont) értelmében „Nem támogatható azon tevékenységek köre, amelyek a támogatható tevékenységek között nem szerepelnek”.

Hány pályázatot szükséges benyújtani, ha az intézmény egyik szülészeti osztálya esetén pl. az I. és II. pályázati cél, a másik szülészeti osztálya esetén pl. a II., III. és V. pályázati cél, a PIC esetén pl. a II. és IV. pályázati cél keretében választható fejlesztésekre szeretne támogatási igényt benyújtani?   

 • A pályázati felhívás (3.1 pont) értelmében egy intézmény kizárólag egy pályázatot nyújthat be. Ha egy intézmény több szervezeti egysége (több szülészeti osztály, vagy szülészeti osztály(ok) és PIC(ek)) vonatkozásában tervez fejlesztést, a pályázat több részből, ún. alpályázatokból állhat. Fenti esetben tehát az intézmény egy pályázati csomagja keretében 3 alpályázatot szükséges benyújtani oly módon, hogy külön-külön szükséges pályázati adatlapot, szakmai programot és költségtervet készítenie mindhárom szervezeti egysége (osztálya) vonatkozásában. 

Van-e lehetőség a pályázat benyújtási határidejének meghosszabbítását kezdeményezni?

 • Nincs. A pályázati felhívás (7.1 és 7.2.1 pont) értelmében, a határidő módosítására nincs lehetőség, ha a benyújtási határidőn kívül került benyújtásra a pályázat, hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

Mennyi a maximálisan igényelhető támogatási összeg, van-e felső korlátja az igényelt támogatásnak,?

 • Nincs. A pályázati felhívás (6.2 pont) értelmében a támogatás mértéke a támogatható tevékenységekre vonatkozó összes költség 100%-a. A pályázat elbírálása azonban úgy is megvalósulhat, hogy a pályázat egésze nem, csupán a pályázatban foglalt egyes résztevékenységek kerülnek támogatásra. 
Frissítve: 2019.11.15 10:33
intranet