A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé benyújtandó Beszerzési engedély-kérelem

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 3 §-a szerinti beszerzések eljárásrendje

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé benyújtandó Beszerzési engedély-kérelem

ELJÁRÁSREND
a 48/2020. (III.19.) Korm. rendelet alapján vállalt kötelezettségek
előzetes engedélyezésére
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggésben felmerült, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozattal felállított Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs (továbbiakban: Operatív Törzs) javaslata alapján a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja, vagy az általa kijelölt személy által indokoltnak ítélt és írásban meghatározott költségek finanszírozása, a veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen kötelezettségvállalások megtételére az alábbi eljárásrend alapján van lehetőség.
 
1. A veszélyhelyzetre tekintettel a költségvetési szervek részére a költségvetésben jóváhagyott előirányzattal felelősen és körültekintően kell gazdálkodni annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyan és indokoltan kerülhessenek felhasználásra.
2. A költségvetési szervek, mint igényt előterjesztő szervezetek – a szervezetüknél, illetőleg az irányításuk, felügyeletük, illetőleg tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági társaságoknál – a vészhelyzettel összefüggésben felmerülő, a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő vagy a védekezést irányító állami szervek, védekezést irányító csoportok hatékony működését szolgáló beszerzési és egyéb ellátási igények (a továbbiakban: beszerzési igény) jóváhagyását a csatolt melléklet szerinti, Beszerzési engedély-kérelem a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé című adatlap (továbbiakban: adatlap) kitöltésével kezdeményezhetik, melyet kötelezettségvállalásonként kell kiállítani.
3. Az adatlapon a beszerzési igényt részletesen indokolni kell, az indoklásban ki kell térni a beszerzés elmaradásának esetleges várható következményeire.
4. Az adott fejezetbe tartozó igényt előterjesztő szerv az adatlapot, annak szerkezetének megváltoztatása nélkül kitöltve, a kitöltésért felelős személy megjelölésével a fejezetet irányító szerv részére előterjeszti.
5. Az adott fejezetbe tartozó igényt előterjesztő szerv köteles előzetesen megvizsgálni, hogy a beszerzési igénye központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával kielégíthető-e.
6. Amennyiben a fejezetet irányító szerv az igények tartalmi és formai felülvizsgálatát követően az előterjesztett beszerzési igényt, mint a veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen, megalapozott igényt támogatja, az adatlapot 1 napon belül elektronikus úton aláírtan szkennelve, valamint a feldolgozás érdekében excel formátumban – az eredeti szerkezet megváltoztatása nélkül – megküldi az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) részére a koronaigenyek@aeek.hu e-mail címre. 
7. A veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen, megalapozott igények kezelése érdekében a koordinációs és döntéselőkészítő feladatokat az ÁEEK látja el.
8. Amennyiben az ÁEEK azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény kielégítése a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának jóváhagyását és a beszerzési eljárás az általános szabályok alóli egyedi mentesítését igényli, az ÁEEK a beszerzés adatlappal történő kezdeményezésével, erre vonatkozó javaslatot terjeszt elő az Operatív Törzs felé.
9. Az Operatív Törzs javaslata alapján a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja által meghozott döntésről az ÁEEK elektronikus úton értesíti a fejezetet irányító szervet.
10. A fentiek szerint engedélyezett kötelezettségvállalás dokumentumain, továbbá a kapcsolódó kifizetések dokumentumain az engedéllyel rendelkező adatlap iktatószámát fel kell tüntetni, a felmerült kiadások elkülönített nyilvántartásáról a kötelezettségvállalónak gondoskodnia kell.
11. A fentiek szerint engedélyezett kötelezettségvállalás megtételére kizárólag az a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja, vagy az általa kijelölt személy általi döntéséről szóló értesítés kézhezvételét követően van lehetőség.
 
intranet